SVETAINĖS MEDIS

Teikiamos paslaugos

2023 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANO ATASKAITA Maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 15 dienų valgiaraštis 15 dienų nemokamo maitinimo pusryčių valgiaraštis 15 dienų nemokamo maitinimo pietų valgiaraštis
Maisto tiekėjai

Socialinę paramą mokiniai gali gauti vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (nuoroda į dokumentą)

Mokykloje veikia:
pailginta mokymosi dienos grupė (daugiau informacijos rasite čia). Dirba nuo 12.30 val. iki 18.00 val. Mokestis už pailgintą darbo dienos grupę mokamas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nutarimu;
biblioteka, yra internetas, vedami renginiai, literatūrinės popietės. Vadovėliais mokiniai aprūpinami nemokamai;
kompiuterių klasė, aprūpinta mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis;
valgykla, teikiamas nemokamas maitinamas.

Mokykloje teikiamos socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo paslaugos.
Pagrindinės specialiojo pedagogo funkcijos mokykloje:

nustato specialiuosius ugdymosi poreikius.
Veda pogrupines ir individualias pratybas.
Padeda įsisavinti nesuprastą mokomąją medžiagą.
Fiksuoja mokinio pasiekimus.
Padeda mokytojams adaptuoti programas, parenka tinkamą darbo vietą mokiniui klasėje, mokymo priemones, ugdomąją kompensacinę techniką, bendradarbiauja su pedagogais, tėvais sudarant individualiąsias programas, teikia metodinę pagalbą.
Padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais mokiniais, padeda įsitraukti į ugdymo ir ugdymosi procesą.
Informuoja pedagogų tarybą ir tėvus apie darbo su mokiniais uždavinius, turinį ir rezultatus, kaupia informaciją apie kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį.
Rengia darbo ataskaitas.
Tvarko savo veiklos dokumentaciją.

Mokyklos logopedas įvertina ir specialiosiomis priemonėmis šalina ar sušvelnina vaikų kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimus.Logopedas atlieka šias funkcijas:
tiria vaikų kalbą, pildo kalbos įvertinimo kortelę, tvarko sutrikusios kalbos mokinių registracijos dienyną.
Nustato specialiuosius ugdymosi poreikius.
Veda grupines, pogrupines ir individualias pratybas ne per pamokas.
Vaikus, kuriems ištaisytas komunikacijos sutrikimas, išbraukti iš pratybas lankančių sąrašo, tačiau juos dar 2-3 mėnesius stebėti.
Bendradarbiauti su pedagogais, tėvais sudarant individualiąsias komunikacijos sutrikimų šalinimo programas, teikti metodinę pagalbą.
Informuoti pedagogų tarybą ir tėvus apie darbo su sutrikusios komunikacijos vaikais uždavinius, turinį, rezultatus, kaupia informaciją apie jų specialiuosius poreikius, turimus įgūdžius ir pasiekimų lygį.
Rengia darbo ataskaitą.
Tvarko savo veiklos dokumentaciją.

Socialinis pedagogas atlieka šias funkcijas:
teikia konsultacijas problemų turintiems mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams.
Organizuoja darbą su mokiniais ir mokinių grupėmis, dalyvauja klasių valandėlėse, pamokose, organizuoja socialinių įgūdžių užsiėmimus.
Teikia pagalbą socialinės adaptacijos problemų turintiems mokiniams.
Teikia pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams.
Padeda mokiniams išsakyti savo problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų.
Padeda asocialių šeimų vaikams.
Padeda mokymo motyvacijos stokojantiems vaikams.
Tarpininkauja tėvams ar globėjams ieškant ir gaunant socialinę paramą.
Organizuoja šeimų pedagoginį, psichologinį švietimą.
Padeda gerinti tarpusavio santykius šeimoje.
Informuoja tėvus dėl mokinio elgesio problemų.
Su mokytojais aptaria mokiniams teikiamos pagalbos veiksmingumą.
Bendradarbiauja sprendžiant vaikų socialines, pedagogines problemas, ieško efektyvių pagalbos priemonių.
Vertina iškilusias problemas, ieško sprendimų būdų.
Bendradarbiauja su valstybinėmis įstaigomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą.

Psichologas atlieka šias funkcijas:
konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
Įvertina mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines ir ugdymosi problemas;
Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
Atlieka prevencinius bendruomenei aktualius psichologinius tyrimus bei psichologinį švietimą;
Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis.

Mokyklos vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas