SVETAINĖS MEDIS


Formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas mokykloje


Pagal mokyklos nuostatus mokykloje yra įteisinta pradinio ugdymo programa.
Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Neformaliojo vaikų švietimo programos orientuotos į šias kryptis:
Meninė raiška.
Meno kolektyvai.
Kraštotyrinis ugdymas.
Sveika gyvensena, turizmas, sportas.
Intelektualų ugdymas.
Vaikų ir jaunimo organizacija.
Kalbinių gebėjimų ugdymas.


Neformaliam vaikų švietimui skiriamos valandos:

Eil. Nr. Neformaliojo švietimo veiklos Valandų skaičius
1. Meninė veikla (šokiai, dainavimas ir muzikavimas, dailė-vaizduojamoji kūryba) 9
2. Sportinė veikla (judrieji žaidimai, šachmatai) 3
3. Loginio mąstymo ugdymo veikla 1
4. Finansinio raštingumo veikla 2
5. Informacinių technologijų veikla 2
6. Socialinė-gamtamokslinė / STEAM, tyrinėjimų veikla 2
7. Kalbų veikla 1
iš viso: 20

Pamokų skaičius bendrosioms programoms įgyvendinti per mokslo metus ir per savaitę 2023-2024 m.