Formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas mokykloje


Pagal mokyklos nuostatus mokykloje yra įteisinta pradinio ugdymo programa.
Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Neformaliojo vaikų švietimo programos orientuotos į šias kryptis:
Meninė raiška.
Meno kolektyvai.
Kraštotyrinis ugdymas.
Sveika gyvensena, turizmas, sportas.
Intelektualų ugdymas.
Vaikų ir jaunimo organizacija.
Kalbinių gebėjimų ugdymas.


Pr adinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius:

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 1-4 klasėms skiriamos pamokos
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35(1) 35(1) 35(1) 35(1) 140(4)
Lietuvių kalba (gimtoji) 280(8) 245(7) 245(7) 245(7) 1015(29)
Užsienio kalba (anglų )
0 70 (2) 70(2)
70(2) 210(6)
Matematika
140(4) 175(5) 175(4) 140(5) 630(18)
Pasaulio pažinimas
70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 280(8)
Dailė ir technologijos 70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 280(8)
Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280(8)
Fizinis ugdymas 105(3) 105(3) 105(3) 105(3) 420(12)
Iš viso privalomų pamokų skaičius metams 770 (22) 840 (24) 805 (23) 840 (24) 3255 (93)
Pamokos, skiriamos anglų kalbos laikinosioms grupėms sudaryti 70(2) 70(2) 35(1) 175(5)
Neformaliojo švietimo valandos 70(2) 70(2) 70(2) 70(2) 280(8)