Formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas mokykloje


Pagal mokyklos nuostatus mokykloje yra įteisinta pradinio ugdymo programa.
Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Neformaliojo vaikų švietimo programos orientuotos į šias kryptis:
Meninė raiška.
Meno kolektyvai.
Kraštotyrinis ugdymas.
Sveika gyvensena, turizmas, sportas.
Intelektualų ugdymas.
Vaikų ir jaunimo organizacija.
Kalbinių gebėjimų ugdymas.


Neformaliam vaikų švietimui skiriamos valandos:

Eil. Nr. Neformaliojo švietimo veiklos Valandų skaičius
1. Meninė veikla (šokiai, dainavimas ir muzikavimas, dailė-vaizduojamoji kūryba) 9
2. Sportinė veikla (judrieji žaidimai, šachmatai) 3
3. Loginio mąstymo ugdymo veikla 1
4. Finansinio raštingumo veikla 2
5. Informacinių technologijų veikla 2
6. Socialinė-gamtamokslinė / STEAM, tyrinėjimų veikla 2
7. Kalbų veikla 1
iš viso: 20

Pamokų skaičius bendrosioms programoms įgyvendintiper mokslo metus ir per savaitę 2023-2024 m.