Veiklos įsivertinimas

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2020–2021 M. M. (2021 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA

Bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2021 m. m. (2021 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos tikslas – gauti informacijos apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus.
Mokyklos, plėtodamos duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną, kaip numatyta Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos antrojo tikslo „įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną“ 16 vertinimo rodiklyje „pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų dalis, proc. (ŠVIS)“, teikia informaciją apie padarytą pažangą. Pažangos aprašymus galima rasti adresu http://svis.emokykla.lt/mokyklu-pazangos-ataskaitos/.

Vadovo ataskaitos projektas už 2022 metus bendruomenei supažindinti Grįžti atgal