Hyperlink

A​smens duomenų apsauga

Marijampolės Saulės pradinė mokykla asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:
Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:
Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu el.paštu rastine@saulespradine.lt
Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;
Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios:
Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Grįžti atgal