SVETAINĖS MEDIS

Mokinių pažangos ir vertinimo principai

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąją programa. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas. Vertinama atsižvelgiant į prigimties vaiko išgales. Ypatingas dėmesys vertinant skiriamas socialinių, pažintinių, kūrybinių, mąstymo, veiklos bei kt. gebėjimus. Vertinama, lyginant dabartinius vaiko pasiekimus su ankstesniais.
Mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašomas „nepatenkinamas“. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyse, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“.

Mūsų mokyklos ugdymo(si) pažangos vertinimas padeda vaikui:
Skleisti individualybę, brandinant asmenybę, didinti pasitikėjimo savimi jausmą;
Plėtoti gebėjimus (asmenybinius, socialinius, komunikacinius, pažintinius, veiklos, kūrybinius);
Kelti mokymosi motyvaciją, skatinti norą nuolat tobulintis;
Stiprinti savivoką, savikontrolę, gebėjimą vertinti save;
Vertinimo procese dalyvauja mokiniai, mokytojai, tėvai.

Vertinimo sprendimai daromi, remiantis įvairiais būdais gauta informacija:
Stebėjimu;
Klausimais (žodžiu ir raštu);
Testais;
Klausimynais;
Mokinių darbų aplankalais;
Užrašais, pastabomis ir kt.

Mokytojas nuolat stebi vaikų laimėjimus ir sunkumus, padeda mokiniui įsivertinti save. Ugdymosi pasiekimai pastoviai fiksuojami „Mokinio užrašuose“ ir mokinių darbų aplankuose. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.
Mokiniams, tėvams ar globėjams informacija apie mokinio pažangą ir pasiekimus teikiama žodžiu ir raštu. Organizuojami individualūs pokalbiai, susirinkimai, rašomi atsiliepimai ir kt

Grįžti atgal